Mr sc. med. dr Dušan Jandrić

Position: spec. interne medicine i supspec. reumatologije i kliničke farmakologije

Mr sc. med. dr Dušan Jandrić je specijalista interne medicine i kliničke farmakologije, rođen 1953. godine. Posle završenih osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. godine, dr Jandrić je 1984. specijalizirao u oblasti kliničke farmakologije, a 1990. i u oblasti interne medicine. Magistarski rad pod nazivom: “Uticaj 7-tia-8-okso-guanozina na funkciju pacovskih T limfocita in vitro”, odbranio je 2001. godine na VMA. Radio je kao lekar specijalista na Klinici za reumatologiju i kliničku imunologiju od 1991. do 1997, a do 2003. na Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije. Od 2003. do 2012. radio je u Centru za kliničku farmakologiju Vojnomedicinske akademije, a od 2012. je u toj ustanovi bio načelnik Funkcijske dijagnostike Klinike za reumatologiju VMA.

Stekao veliko kliničko iskustvo u radu sa osteodenzitometrom, lečenju osteporoze, metaboličkih i upalnih reumatoloških bolesti najnovijom biološkom terapijom.  Učestvovao u realizaciji većeg broja multicentričkih kliničkih ispitivanja novih lekova u reumatologiji.

Bio je višegodišnji član  i sekretar Komisije za lekove i Etičkog odbora VMA. Održavao redovna predavanja iz oblasti kliničke farmakologije kao što su metodologija kliničkih ispitivanja novih lekova, neželjene reakcije na lekove, terapija  reumatskog i kancerskog bola neopijatnim i opijatnim  analageticima.

Za svoj rad je više puta pohvaljivan i odlikovan.

Kao autor ili koautor objavio je preko 40 stručnih i naučnih  radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima iz reumatologije, eksperimentalne i kliničke imunologije i toksikologije.

Član je Udruženja reumatologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.